สามพันโบก

สามพันโบก คือแก่งหินกลางลำน้ำโขง เป็นกลุ่มหินทราย แนวเทือกเขาภูพานตอนปลาย ทอดตัวยาวริมฝั่งแม่น้ำโขงไทยและลาว เป็นสันดอนขนาดใหญ่พื้นที่กว่า 30 ตร.กม. ผาหินโค้งรับแรงน้ำที่ไหลจากตอนบน เกิดประติมากรรมธรรมชาติที่งดงาม "โบก" เกิดจากกระแสน้ำได้พัดพาก้อนกรวด หิน ทรายและเศษไม้ กัดเซาะแผ่นหินทราย ให้เกิดเป็นหลุมแอ่ง ขนาดต่างๆ มากมาย จนสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกและขนานนามว่า "สามพันโบก" แก่งหินสามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง หินบางก้อน ถูกกัดกร่อนคล้ายงานแกะสลักเป็นรูปต่างๆ จำนวนมากมาย สามารถท่องเที่ยวและชมได้ช่วงเดือน ธันวาคม-มิถุนายน

เช่ารถตู้อุบล-เที่ยวอุบล-สามพันโบก ต้อง "เช่ารถตู้อุบลแวน"

สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 

Visitors: 137,106