วัดพระธาตุหนองบัว

พระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง อุบลราชธานี จำลองตามแบบอย่างเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย เดิมมีความกว้างด้านละ 6 เมตร องค์พระธาตุทั้ง 4 ด้าน แกะสลักพระประจำวันเกิด และกลีบบัวประดับ ฐานล่างแกะรูปพระพุทธเจ้าปางประสูตร ตรัสรู้ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ต่อมาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานยังองค์พระบรมธาตุ และได้ทำการก่อสร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เล็ก กว้างด้านละ 17 เมตร ส่วนยอดฉัตร 5 ชั้นลงรักปิดทอง ที่ยอดฉัตรเป็นรูปดอกบัวตูม ทำด้วยทองคำหนัก 31 บาท


เช่ารถตู้อุบล-เที่ยวอุบล นมัสการ พระธาตุหนองบัว

ต้อง "เช่ารถตู้อุบลแวน"

สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 

Visitors: 138,353