ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน

  โปรแกรมท่องเที่ยว

ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน

คอนพะเพ็ง-พูส่ะเหล้า-ตาดฟา-ไร่ชา-ตาดเยือง


วันแรก อุบล-ช่องเม็ก-คอนพะเพ็ง

07.00น. รถตู้อุบล รับคณะที่จุดนัดหมาย (สนามบิน-สถานีรถไฟ-บขส.-ที่บ้านท่านหรือถ้านำรถมาเองจอดที่บ้านเราได้)
07.30น. รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองอุบล
08.00น. ออกเดินทางไปพรมแดนช่องเม็ก จัดทำเอกสารผ่านแดน
11.00น. เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก ในเมืองปากเซ

11.30น. รับประทานอาหารเที่ยง

12.00น. ออกเดินทางไป น้ำตกคอนพะเพ็ง ( 160 กม.จากเมืองปากเซ) 

14.00น. ชม น้ำตกคอนพะเพ็ง ที่ได้รับสมญานามว่า "ไนแองการาเอเซีย"
15.30น. เดินทางกลับที่พักในเมืองปากเซ

18.00น. ชมวิวเมืองปากเซ ชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่ วัดพูส่ะเหล้า
18.30น. รับประทานอาหารเย็น ท่องราตรี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ตลาดปากเซ-ตาดฟาน
-ไร่ชา-ตาดเยือง-อุบลฯ

 

 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. ชมตลาดใหม่ปากเซ (ตลาดดาวเรือง) ซื้อของฝาก ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง เครื่องเงิน ผ้าไหม ฯลฯ

09.00 น. เดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน ชมน้ำตกสองสายที่มีความสูงกว่า 120 เมตร ชิมกาแฟรสเข้ม ชาเขียวรสชาติดี ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ที่ร้านขายของฝาก บริเวณจอดรถทางเข้าน้ำตก

10.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก เมืองที่อากาศเย็นตลอดปี เพราะที่เมืองนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 เมตร ชม สวนกาแฟปากซองไฮแลนด์ สวนกาแฟที่ทันสมัยที่สุดของ สปป.ลาว โดยใช้เครื่องจักรในการใส่ปุ๋ยและเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมชิมกาแฟและถ่ายรูปชมวิวสวยๆ 

สมควรแก่เวลา เดินทางกลับย้อนกลับ ชม น้ำตกตาดเยือง น้ำตกที่มีความสวยงามอ่อนช้อย ที่น้ำตกแห่งนี้ สามารถลงไปสัมผัสน้ำตกได้ถึงด้านล่าง บริเวณที่น้ำไหลตกลงกระทบหิน ทำให้มีไอน้ำกระเซ็นทั่วอาณาบริเวณ

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ในบรรยากาศริมน้ำตก 

14.15 น. เดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาหารพื้นเมืองตามตามฤดูกาลที่พรมแดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
16.00 น. เดินทางกลับอุบลฯ ซื้อของฝาก หมูยอ ไส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ ส่งท่านที่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ 

Visitors: 137,106