ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

ลาวใต้ 3วัน2คืน 
ปราสาทหินวัดพู-วัดพูสะเหล้า-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน-ตาดเยือง
 
วันแรกอุบลฯ-ช่องเม็ก-ปราสาทหินวัดพู-วัดพูสะเหล้า
 
08.30 น. รับคณะที่จุดนัดหมาย (สนามบิน-สถานีรถไฟ-บขส.,ที่บ้านท่านหรือนำรถมาจอดที่บริษัท)
 
09.00 น. รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองอุบลฯ 
 
09.30 น. ออกเดินทางไปด่านพรมแดนช่องเม็ก จัดทำเอกสารผ่านแดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว
 
11.00 น. เดินทางจากด่านพรมแดนช่องเม็กผ่าน นครปากเซ แขวงจำปาสัก
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
 
13.00 น. ไหว้พระ ที่ วัดหลวงปากเซ ชมอุโบสถเก่าแก่ ที่สร้างตั้งแต่สมัยโบราณ อายุกว่า 100ปี ตัวอาคารสร้างแบบลาวแท้ ลวดลายปูนปั้นตามเชิงชาย เครื่งหลังคา และบันไดประดับพณานาค ด้านหลังวัดติดกับแม่น้ำเซโดน ซึ่งสามารถมองไปเห็นจุดที่แม่น้ำเซโดนไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้ ซึ่งจุดนั้น เป็นที่มาของชื่อ เมืองปากเซ จากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก
 
14.00 น. ออกเดินทางสู่ปราสาทหินวัดพู ผ่านเมืองจำปาสัก  ชม ปราสาทหินวัดพู มรดกโลกแห่งที่ 2 ของ สปป.ลาว ซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดี ของอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ที่ผสานระหว่าง อาณาจักรฟูนัน จามปา และ เจนละ
 
16.00 น. เดินทางสู่วัดพูสะเหล้า ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาตรงข้าม นครปากเซ ไหว้พระและชมวิวเมืองปากเซ
 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ท่องราตรีหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง : น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม
 
08.00 น. ออกเดินทางสู่บ้านนากะสัง นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง ชมมหานทีสีทันดอน(สี่พันดอน) จากนั้นนั่งรถ 5 แถว ไปเกาะดอนคอน ชมหัวจักรรถไฟโบราณ สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส จากนั้น ชม น้ำตกหลี่ผี
 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 
13.30 น. ชม น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่สวยงามและกว้างที่สุดในเอเชีย ที่ได้รับสมญานามว่า “ไนแองการาเอเชีย”
 
15.30 น. เดินทางกลับที่พักใน นครปากเซ
 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ท่องราตรีหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม : ตลาดปากเซ-ตาดฟาน-สวนกาแฟปากช่องไฮแลนด์-ตาดเยือง
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์
 
08.00 น. ชมตลาดใหม่ปากเซ (ตลาดดาวเรือง) ซื้อของฝากของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง เครื่องเงิน ผ้าไหม ฯลฯ
 
09.00 น. เดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน ชมน้ำตกสองสายที่มีความสูงกว่า 120 เมตร ชิมกาแฟรสเข้ม ชาเขียวรสชาติดี ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ที่ร้านขายของฝาก บริเวณจอดรถทางเข้าน้ำตก
 
10.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก เมืองที่อากาศเย็นตลอดปี เพราะที่เมืองนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 เมตร ชม สวนกาแฟปากซองไฮแลนด์ สวนกาแฟที่ทันสมัยที่สุดของ สปป.ลาว โดยใช้เครื่องจักรในการใส่ปุ๋ยและเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมชิมกาแฟและถ่ายรูปชมวิวสวยๆ 
 
สมควรแก่เวลา เดินทางกลับย้อนกลับ ชม น้ำตกตาดเยือง น้ำตกที่มีความสวยงามอ่อนช้อย ที่น้ำตกแห่งนี้ สามารถลงไปสัมผัสน้ำตกได้ถึงด้านล่าง บริเวณที่น้ำไหลตกลงกระทบหิน ทำให้มีไอน้ำกระเซ็นทั่วอาณาบริเวณ
 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ในบรรยากาศริมน้ำตก 
 
14.15 น. เดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาหารพื้นเมืองตามฤดูกาล ที่พรมแดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 
16.00 น. เดินทางกลับอุบล ซื้อของฝากเมืองอุบลฯ หมูยอ ใส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ ส่งคณะที่จุดหมาย โดยสวัสดิภาพ
Visitors: 137,107