ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยว
 ลาวใต้  3วัน2คืน
ปราสาทวัดพู-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน-ตาดเยือง-ตาดผาส้วม
 
วันแรก อุบล-ช่องเม็ก-ปราสาทหินวัดพู 
07.00น. รถตู้อุบล รับคณะที่จุดนัดหมาย
07.30น. รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองอุบล 
08.00น. ออกเดินทางไปพรมแดนช่องเม็ก จัดทำเอกสารผ่านแดน 
11.00น. เช็คอินที่พักในเมืองปากเซ
11.30น. ไหว้พระที่วัดหลวง ปากเซ 
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง 
14.00น. เดินทางสู่เมืองจำปาสัก 45 กม. ชม ปราสาทหินวัดพู มรดกโลกแห่งที่ 2 ของ สปป.ลาว 
17.30น.ชมวิวเมืองปากเซและพระอาทิตย์ตกดินที่วัดพูส่าเหล้า
18.30น. รับประทานอาหารเย็น ท่องราตรี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่สอง ปากเซ-น้ำตกคอนพะเพ็ง-น้ำตกหลี่ผี 
07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หรือ ร้านอาหารในเมืองปากเซ 
08.00น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือบ้านนากะสัง (150 กม.จากปากเซ) ล่องเรือชม มหานทีสีทันดอน(สี่พันดอน) ขึ้นรถห้าแถวที่บ้านดอนเดด ออกเดินทางตามทางรถไฟสมัยฝรั่งเศส ชมหัวรถจักรไอน้ำ ชม น้ำตกหลี่ผี
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00น. เดินทางไปชม น้ำตกคอนพะเพ็ง ที่ได้รับสมญานามว่า "ไนแองการาเอเซีย" 
15.00น. เดินทางกลับที่พักในเมืองปากเซ 
18.30น. รับประทานอาหารเย็น ท่องราตรี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่สาม ตลาดปากเซ-ตาดฟาน-สวนกาแฟปากช่องไฮแลนด์-ตาดเยือง-อุบลฯ 
07.00น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00น. ชมตลาดปากเซ ซื้อของฝาก ของที่ระลึก 
09.00น. เดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน น้ำตกคู่แฝด ตกจากหน้าฝาสูงกว่า 120 เมตร ชิมชา กาแฟ ผลิตภัณท์จากท้องถิ่น ที่ด้านหน้าทางเข้าน้ำตกตาดฟาน จากนั้น เดินทางสู่สวนกาแฟปากช่องไฮแลนด์ ที่เมืองปากช่อง สปป.ลาว เมืองที่มีอากาศหนาวตลอดทั้งปี อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,200 เมตร ชมสวนกาแฟที่ใหญ่และได้มาตรฐานที่สุดของลาวใต้ จิบกาแฟชมวิวทิวทัศน์ ถ่ายรูปภาพเก็บความประทับใจเต็มอิ่ม เดินทางสู่น้ำตกตาดเยือง ชม น้ำตกตาดเยือง น้ำตกที่มีความสวยงามอ่อนช้อย 
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง  ที่อุทยานบาเจียง ในบรรยากาศธรรมชาติริมน้ำตก
13.00น. เดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาหารพื้นเมืองตามตามฤดูกาลที่พรมแดน 
15.30น. เดินทางกลับอุบลฯ ซื้อของฝาก หมูยอ ไส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ ส่งท่านที่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ 
 
โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
Visitors: 77,203