ลาวใต้ ไป-กลับ 1 วัน

โปรแกรมทัวร์ ลาวใต้  1 วัน
มี 2 โปรแกรม ให้เลือก
 
โปรแกรมแรก น้ำตกผาส้วม-ตาดฟาน-ตาดเยือง (ค่าเช่ารถ 2,000บาท)
07.00น. รถตู้อุบล รับคณะที่จุดนัดหมาย (สนามบิน-สถานีรถไฟ-บขส.-ที่บ้านท่านหรือถ้านำรถมาเองจอดที่บ้านเราได้)
07.30น. รับประทานอาหารเช้า ในตัวเมืองอุบลฯ
08.00น. ออกเดินทางไปพรมแดนช่องเม็ก จัดทำเอกสารผ่านแดน
10.00น. ออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน ชม น้ำตกตาดฟาน น้ำตก 2 สาย ตกสูงจากหน้าผา 120 เมตร
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 น.  ชม น้ำตกตาดเยือง ที่มีความสวยงาม อ่อนช้อย
14.00 น. เดินทางสู่เมืองปากช่อง สปป.ลาว ชมสวนกาแฟปากช่องไฮแลนด์ สวนกาแฟที่ใหญ่และได้มาตรฐานที่สุดในลาวใต้ จิบกาแฟชมวิวทิวทัสน์
15.00น. เดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาหารพื้นเมืองตามตามฤดูกาลที่พรมแดน 
16.30น. เดินทางกลับอุบลฯ ซื้อของฝาก หมูยอ ไส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ ส่งท่านที่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ 
 
โปรแกรมที่สอง คอนพะเพ็ง (ค่าเช่ารถ 2,700 บาท)
07.00น. รถตู้อุบล รับคณะที่จุดนัดหมาย (สนามบิน-สถานีรถไฟ-บขส.-ที่บ้านท่านหรือถ้านำรถมาเองจอดที่บ้านเราได้) 
07.30น. รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองอุบล 
08.00น. ออกเดินทางไปพรมแดนช่องเม็ก จัดทำเอกสารผ่านแดน 
10.00น. ออกเดินทางไปน้ำตกคอนพะเพ็ง(210 กม.จากช่องเม็ก) 
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00น. ชม น้ำตกคอนพะเพ็ง ที่ได้รับสมญานามว่า "ไนแองการาแห่งเอเซีย"
14.00.น. เดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาหารพื้นเมืองตามตามฤดูกาลที่พรมแดน 
16.30น. เดินทางกลับอุบลฯ ซื้อของฝาก หมูยอ ไส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ ส่งท่านที่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ 
 โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
 
ค่าใช้จ่ายคร่าวๆในการนำรถตู้อุบลไปเที่ยวลาวใต้
-ค่าเช่ารถตู้อุบล ราคาตามโปรแกรมด้านบน (2,000-2,700)
-ค่าน้ำมันประมาณ 1,500 บาท
-ค่าเอกสารรถตู้อุบลผ่านด่าน ไทย-ลาว 2,000 บาท (ผู้เช่าเป็นคนจ่าย/จ่ายครั้งเดียว) 
-ค่าไกด์นำเที่ยวลาว (ไกด์คนลาวพูดไทยได้) วันละ 800 บาท
-ค่าถนน ช่องเม็ก-ปากเซ 200 บาท 
-ค่าถนน ปากเซ-ปากซอง 160 บาท
 
-ค่าใบผ่านแดน (Border pass) ฝั่งไทย คนละ 30 บาท
-กรณีไปท่องเที่ยวที่ สปป.ลาว จะต้องได้รับอนุญาตจากองค์การท่องเที่ยวลาว โดยเสียค่าธรรมเนียม คนละ 350 บาท
-ค่าเข้าชม
       น้ำตกคอนพะเพ็ง   55,000 Kip = 220 บาท
       น้ำตกตาดฟาน       10,000 Kip = 40 บาท
       น้ำตกตาดเยือง       10,000 Kip = 40 บาท
       
 
Visitors: 138,353