ลาวใต้-อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยว
ลาวใต้–อุบลฯ 3วัน2 คืน
คอนพะเพ็ง-ตลาดปากเซ-ตาดฟาน-สวนกาแฟ-ตาดเยือง-เสาเฉลียง-ผาแต้ม
 
วันแรก อุบล-ช่องเม็ก-คอนพะเพ็ง
08.00น. รถตู้อุบล รับคณะที่จุดนัดหมาย 
08.30น. รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองอุบลฯ
09.00น. ออกเดินทางไปพรมแดนช่องเม็ก จัดทำเอกสารผ่านแดน
13.00น. รับประทานอาหารเที่ยง
14.00น. ชม น้ำตกคอนพะเพ็ง ที่ได้รับสมญานามว่า "ไนแองการาเอเซีย" 
16.00น. เดินทางกลับที่พักในเมืองปากเซ
18.30น. รับประทานอาหารเย็น ท่องราตรี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง ตลาดปากเซ-ตาดฟาน-สวนกาแฟปากช่องไฮแลนด์-ตาดเยือง
07.00น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30น. ชมตลาดปากเซ ซื้อของที่ฝาก ของที่ระลึก
09.00น. เดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน น้ำตกคู่แฝด ตกจากหน้าฝาสูงกว่า 120 เมตร ชิมชา กาแฟ ผลิตภัณท์จากท้องถิ่น ที่ด้านหน้าทางเข้าน้ำตกตาดฟาน จากนั้น เดินทางสู่สวนกาแฟปากช่องไฮแลนด์ ที่เมืองปากช่อง สปป.ลาว เมืองที่มีอากาศหนาวตลอดทั้งปี อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,200 เมตร ชมสวนกาแฟที่ใหญ่และได้มาตรฐานที่สุดของลาวใต้ จิบกาแฟชมวิวทิวทัศน์ ถ่ายรูปภาพเก็บความประทับใจเต็มอิ่ม เดินทางสู่น้ำตกตาดเยือง ชม น้ำตกตาดเยือง น้ำตกที่มีความสวยงามอ่อนช้อย 
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง
14.00น. เดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาหารพื้นเมืองตามตามฤดูกาลที่พรมแดน
16.00น. ชมสถาปัตยกรรมวัดสิรินธรวราราม(ภูพร้าว)
17.30น. เข้าที่พักที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
18.30น. รับประทานอาหารเย็น ท่องราตรี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม แม่น้ำสองสี-วัดถ้ำคูหาสวรรค์-เสาเฉลียง-ผาแต้ม-น้ำตกแสงจันทร์-ไหว้พระในตัวเมืองอุบลฯ
07.00น. รับประทานอาหารเช้า
08.30น.ชมแม่น้ำสองสี
09.00น.นมัสการสรีระหลวงปู่คำคนิง จุลมณี ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์
09.30น.ชมเสาเฉลียง เสาหินที่เกิดจากการกัดกร่อนของธรรมชาติ ชมผาแต้มภาพเขียนประวัติศาสตร์ 3,000 ปี
12.00น.รับประทานอาหาร ใน อ.โขงเจียม
14.00น. ชมน้ำตกแสงจันทร์(ลงรู) น้ำตกทุ่งนาเมือง เถาวัลย์ยักษ์  (หรือสามพันโบก)
15.00น. เดินทางเข้าตัวเมืองอุบลฯ ไหว้พระธาตุหนองบัว พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระแก้วบุษราคัม
17.00น ซื้อของฝาก หมูยอ ไส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ
18.00น. ส่งท่านที่จุดหมาย โดยสวัสดิภาพ
 
 **โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**
จากใจทีมงานรถตู้อุบล "หนุ่ม รถตู้อุบลแวน"
 
Visitors: 139,647