ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยว
ลาวใต้  4วัน 3คืน
ปราสาทวัดพู-คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ตาดผาส้วม-ตาดเลาะ-ตาดฮัง-ไร่ชา-ตาดฟาน-ตาดเยือง
 
วันแรก อุบล-ช่องเม็ก-ปราสาทวัดพู 
08.30น. รถตู้อุบล รับคณะที่จุดนัดหมาย
09.00น. รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองอุบลฯ
10.00น. ออกเดินทางไปพรมแดนช่องเม็ก จัดทำเอกสารผ่านแดน
12.00น. เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก 
12.30น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่เมืองปากเซ
13.00น. เดินทางสู่เมืองจำปาสัก ประมาณ 45 กม. ชมปราสาทหินวัดพู มรดกโลกแห่งที่ 2 ของ สปป.ลาว 
17.30น.ชมวิวเมืองปากเซและพระอาทิตย์ตกดินที่วัดพูส่ะเหล้า
18.30น. รับประทานอาหารเย็น ท่องราตรี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สอง ปากเซ-น้ำตกคอนพะเพ็ง-น้ำตกหลี่ผี 
07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หรือ ร้านอาหารในเมืองปากเซ 
08.00น. ออกเดินทางไปชมน้ำตกคอนพะเพ็ง (160 กม.จากปากเซ) ที่ได้รับสมญานามว่า "ไนแองการาเอเซีย" 
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00น. เดินทางสู่ท่าเรือบ้านนากะสัง ล่องเรือชม มหานทีสีทันดอน(สี่พันดอน) ขึ้นรถห้าแถวที่บ้านดอนเดด ออกเดินทางตามทางรถไฟสมัยฝรั่งเศส ชมหัวรถจักรไอน้ำ ชมน้ำตกหลี่ผี 
15.00น. เดินทางกลับที่พักในเมืองปากเซ  
18.30น. รับประทานอาหารเย็น ท่องราตรี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สาม ตลาดปากเซ-ตาดผาส้วม-ตาดเลาะ-ตาดฮัง-สวนกาแฟสีหนุก
07.00น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00น. เช็คเอ้าท์จากที่พัก  ชมตลาดปากเซ ซื้อของฝาก ของที่ระลึก
09.00น. เดินทางสู่น้ำตกผาส้วม ชมหมู่บ้านชนเผ่า ที่อุทยานบาเจียง น้ำตกผาส้วม 
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่อุทยานบาเจียง ในบรรยากาศธรรมชาติริมน้ำตก
13.00น. เดินทางสู่ แขวงสาละวัน  ชมน้ำตกตาดเลาะ น้ำตกตาดฮัง
15.00น.  เดินทางสู่เมืองท่าแตง แวะชิมกาแฟคุณภาพอันดับที่1 ของลาว ที่สวนกาแฟสีหนุก
16.00น. เดินทางกลับที่พักเมืองปากซอง (โรงแรมสะบายดี วัลเล่ )
18.30น.  รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ ไร่ชา-ตาดฟาน-ตาดเยือง-อุบลฯ
07.00น. รับประทานอาหารเช้า
08.00น. เช็คเอ้าท์จากที่พัก  แวะชิม ชาเขียว รสชาติดีที่ ไร่ชา หลัก กม.32  เดินทางสู่น้ำตกตาดฟาน  น้ำตก 2 สาย ตกสูงจากหน้าผา 120 เมตร น้ำตกตาดเยือง น้ำตกที่มีความสวยงามอ่อนช้อย 
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองปากเซ 
13.00น. เดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาหารพื้นเมืองตามตามฤดูกาลที่พรมแดน 
14.30น. เดินทางเข้าตัวเมืองอุบลฯ ไหว้พระธาตุหนองบัว พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระแก้วบุษราคัม
17.00น. ซื้อของฝาก หมูยอ ไส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ ส่งท่านที่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ 
 
โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
Visitors: 137,109